Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу в ЗДО

Права дитини у сфері дошкільної освіти

Дитина дошкільного віку має право на:

- безоплатну дошкільну освіту;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови дотримання розвитку виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації,що завдає шкоди її здоров’ю, морального та духовного розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини,а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

Права батьків:

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку виховання і навчання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

Обовязки батьків:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних історично-культурних цінностей українського народу,дбайливе ставлення до довкілля;

- поважати гідність дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я ,психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків,нахилів  та здібносттей;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини закладу дошкільної освіти в установленому порядку;

- забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти.

Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі самоврядування закладів;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях,нарадах;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

Педагогічні працівники зобовязані:

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю;

- брати участь у роботі педагогічних рад та інших заходів пов’язаних з підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності.


2021-03-04 13:53:18